بازرسی جرثقیل شامل سه مرحله خواهد بود:

۱٫ بازرسی فنی حین ساخت
۲٫ بازرسی فنی حین نصب
۳٫ بازرسی فنی دوره ای

بنا به اهمیت بازرسی مرحله سوم شرح داده می شود:

بازرسی های فنی دوره ای :
در بازرسی های دوره ای که انجام می شود، تقریبا تمامی بخش های جرثقیل مورد بازدید دقیق قرار میگیرند و بر اساس استاندارد های خاصی که تعبیه شده ایمنی یا عدم ایمنی ان مشخص و در صورت لزوم از ادامه کار ان جلوگیری می نمایند.

به طور عادی بازرسی جرثقیل سالی یکبار صورت می گیرد مگر اینکه در شرایط خاصی نیاز باشد که تعداد و نوع بازرسی ها تغییر کند. و پس از ان گواهی تایید صادر می شود.

در این زمینه بازرسانی وجود دارند که به نظارت بر این امر مبادرت می ورزند. در مواردی که ایراد و اشکال جرثقیل بیش از حد بوده و کاربری جرثقیل باعث بروز حادثه و ایجاد خسارت های مالی و جانی گردد ، بازرس مربوطه می بایست سریعاٌ اقدام به جلوگیری از کاربری جرثقیل نموده و کاربری و بازرسی مجدد منوط به رفع ایرادات خواهد گردید .
موارد بازرسی های فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی
۱- بازرسی ریل های حرکت طولی
۲- بازرسی ریل های حرکت طولی
۳- بازرسی ریل های حرکت عرضی
۴- بازررسی راهروهای ارتباطی
۵- بازرسی چرخهای حرکت طولی
۶- بازرسی چرخهای حرکت عرضی
۷- بازرسی وضعیت عمومی جرثقیل
۸- بازرسی گیربکس بالابر اصلی
۹- بازرسی گیربکس بالابر کمکی
۱۰- بازرسی گیربکس حرکت طولی
۱۱- بازرسی گیربکس حرکت عرضی
۱۲- بازرسی از کالسکه
۱۳- بازرسی از قلاب
۱۴- بازرسی زنجیر
۱۵- بازرسی درام
۱۶- بازرسی سیم بکسل
۱۷- بازرسی قرقره
۱۸- بازرسی کابین
۱۹- مشخصات فنی Spreader
۲۰- بازرسی از Spreader
۲۱- اندازه گیری خیزپل -تست بار
۲۲- شناسنامه و مشخصات الکتروموتور بالابر اصلی
۲۳- شناسنامه و مشخصات الکتروموتور بالابر کمکی
۲۴- شناسنامه و مشخصات الکتروموتور حرکت طولی
۲۵- شناسنامه و مشخصات الکتروموتور حرکت عرضی
۲۶- بازرسی تابلوی الکتریکی جرثقیل
۲۷- نتایج بازرسی و تست بالابر اصلی
۲۸- نتایج بازرسی و تست بالابر کمکی
۲۹- نتایج بازرسی و تست حرکت طولی
۳۰- نتایج بازرسی و تست حرکت عرضی
۳۱- نتایج بازرسی و تست سیستم کنترل
۳۲- نتایج بازرسی و تست مگنت
۳۳- نتایج بررسی وضعیت کابل
۳۴- بررسی کلی IP
۳۵- نتیجه کلی بازرسی جرثقیل