لیست گواهی های حسن انجام کار و رضایت مشتریان

سمتتایید کنندهشماره نامهمحل فعالیتنام شرکتردیف
مدیر کارگاه طرح توسعه پالایشگاه اصفهانمحمد رضا رهنماPE/18927/2100پالایشگاه اصفهان ( پروژه DNV)گروه مپنا1
******573-90شرکت ماشین سازیکارخانجات ماشین سازی اصفهان2
***آقای باقری1459/ش***شرکت اصفهان ابتکار3
مدیر ماشین آلاتآقای طالبی***پالایشگاه اصفهان

( پروژه URP)

شرکت رادیرا4
ریاست کارگاه سامان ساحل پارسمهدی لک9524/300/س. ک****شرکت سامان ساحل پارس5
سرپرست کارگاهونداد مرادی********شرکت پالایش سازان رگبی6
مدیر پروژه***1978/92/پ.ف***شرکت توسعه عمران مکران7
مدیر عامل شرکت روزافزون ( راکو)مرتضی قزلباش94/ق/4156***شرکت روزافزون ( راکو)8
سرپرست کارگاه آذرانفیروز دلشادAZS/AKA/P2/0002پروژه گندله 2شرکت سازه های صنعتی آذران9
مدیر پروژه فولادسازیحمیدرضا سلماسی3678/9402****شرکت فولاد کاوه جنوب کیش10
مدیر پروژه ترین 3 پالایشگاه ستاره خلیج فارسامید خدمتگزار1/312/1/3/240کارگاه پالایشگاه ستاره خلیج فارس (Train 3)قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء – گروه تخصصی شهید رجایی11
سرپرست واحد HSEیونس محرابی دریسیHse-94-357***شرکت تهران جنوب12
مدیر عامل موسسه نصب گستر ساحلامیر حسین فراهانی1211/11/19/6/240/س***شرکت نصب گستر ساحل13